gbgiorginigbgiorgini
» » ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - หยดน้ำสังข์หลั่งริน

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - หยดน้ำสังข์หลั่งริน Album


Tracklist


1ไวพจน์ เพชรสุพรรณตำราจีบผู้หญิง (ตอน 2)
2ไวพจน์ เพชรสุพรรณเจ็ดปีที่รอคอย
3ไวพจน์ เพชรสุพรรณสามปีที่ไร้นาง
4ไวพจน์ เพชรสุพรรณจูบอำลา
5ไวพจน์ เพชรสุพรรณข้าวใหม่ปลามัน
6ไวพจน์ เพชรสุพรรณหยดน้ำสังข์หลั่งริน
7พัชรี ศรีสมบัติหยดน้ำสังข์ดั่งน้ำตา
8ชลธี ธารทองเรือนหอ-รอรัก
9พัชรี ศรีสมบัติจูบรับขวัญ
10ไวพจน์ เพชรสุพรรณลูกลำเค็ญ
11พัชรี ศรีสมบัติทิดใหม่ใจร้อน
12ไวพจน์ เพชรสุพรรณตำราจีบผู้หญิง (ตอน 1)

Versions


CategoryArtistTitle (Format)LabelCategoryCountryYear
CTR. 401ไวพจน์ เพชรสุพรรณ หยดน้ำสังข์หลั่งริน ‎(LP, Album)Crown Records CTR. 401ThailandUnknown

Info


Waiphot Phetsuphan, also transliterated as Waipot Pesuwan, Waipot Petsuwan or Waipod Phetsuphan Thai: ไวพจน เพชรสพรรณ is a Luk Thung singer from Thailand. He was born as Phran Sakunlani Thai: พราน สกลณ on March 8, 1942 in Bang Pla Ma, Suphan Buri, Thailand. View wiki. อาสา พาไปหลง. Sean Buranahiran - ฌอน บรณะหรญ. Public figure. จ ะ เ ท ย ว ไ ป ไ ห น. Personal blog. Pimprapa Tangprabhaporn. สภาพหลงทคณเลนเกมททกคนรเควสมา . ชนโกรธธธธ เกมอะไร ลองเดากนด55555555 ตดตามคลปแคสเกมเราเรวๆน บอกเลยวา ไมม EP. จบใน EP เดยว ไม. พลอยเรยนจบแลวทำไรตอ 7 July at 06:45 . อารมณนยม added 37 new photos to the album พลอยๆไปสกาลากน. 7 July at 06:04 . เย ในทสดกไดถาย เดกหญงพลอยไพลน 3. Retail Service. Retail Agency Service. ประกาศผชนะการเสนอราคา งานจางออกแบบปรบปรงตอเตมอาคารททำการไปรษณยแม. ฮองสอน อำเภอเมอง จงหวดแมฮองสอน ดวยวธคดเลอก. Popular Services. ปอ อรรณพ: มวน, โสดแฟนเผลอ, ถาไมรก и другие песни. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Миллионы композиций. เพลงฟงสบายๆ รานกาแฟ - Продолжительность: 58:43 รวมเพลง Longplay 6699 Recommended for you. หวใจสงใหรก Ost. อกเกอบหกแอบรกคณสาม แพรว ค. คนพบพนนและอกมากบน ภาพยนตร โดย . ดหนงออนไลน dooflix ดหนงฟร ดหนงใหม หนงชนโรง หนง18 ดหนงHD หนงมาสเตอรใหม หนงใหม หนง. นยค4G รวมพลคนดงในโลกโซเชยลแดนอสานคบคง โปรดตดตามตอนตอไป จา. ยทบ ภาพยนตร สตรอาหาร. บนทกโดย . คนอนๆ รกไอเดยเหลานเหมอนกน. โปสเตอรหนง ภาพยนตร ดนตร หนงสอ ความรก. Me Before You Movie Tie-In by Jojo Moyes: 9780143109464 : Books. Fandoms: พวากตวรายกบนายปหนง SOTUS: The Series TV, Sotus S - Fandom, Our Skyy TV, peraya - Fandom, KristSingto - Fandom. Choose Not To Use Archive Warnings. พวากตวรายกบนายปหนง SOTUS: The Series TV 774. พวากตวรายกบนายปหนง SOTUS: The Series TV RPF 69. บงเอญรก Love by Chance TV 58. เดอนเกยวเดอน 2 Moons The Series TV 56. Our Skyy TV 29. TharnType the Series TV 20. ดายแดงซรส Until We Meet Again The Series TV 20. รกไมระบสถานะ Dark Blue Kiss TV 15. จบใหไดถานายแนจรง เรวๆน Kiss Me Again: The Series TV 12. ทฤษฎจบเธอ Theory of Love TV 12. Include Characters. สงเกตการสนของเสนเชอกในลกษณะทเปนภาพชา แกวงปลายเสนเชอกเพอทำใหเกดคล. น ปรบคาความถและแอมพลจดของเครองออสซลเลเตอร ปรบคาความหนวงและความตง ส. วนปลายของเสนเชอกสามารถถกตรง ใหเปนปลายปด หรอใหเปนปลายเปดได. Standards Alignment. Common Core - Math

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - หยดน้ำสังข์หลั่งริน Album
Performer: ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
Genre: Country
Title: หยดน้ำสังข์หลั่งริน
Country: Thailand
Style: Luk Thung
MP3 album: 2907 mb
FLAC album: 2069 mb
Rating: 4.3
Votes: 270
Source: Vinyl, LP, Album, Reissue
№ Cat: CTR. 401
Label: Crown Records

Felolune
To my taste the best Waipod Petsuphan album, still strongly influenced by Lae Music...